0* درونت را تغییر بده تا حقیقت زندگیت تغییر کند . * زندگی اگر با حقیقت آغاز شود در آینده درونت آرام شود . * قدرت بازوهایت را بالا گرفتی اما قدرت مغذت را دست کم ! * به جنگ شیطان نرو با خودت بجنگ شیطان شکست خورده . * قدرت قلبت را به دستانت ...